Exercise of rights on your personal data (More information)

Dret d'Accés a les dades:  
 
Té dret al fet que el Responsable li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:
 
- Les finalitats del tractament. 
- Les categories de dades que es tracti. 
- El termini o criteris de conservació. 
 
Dret de rectificació de les dades:
  
Tindrà dret al fet que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional. 
 
 
Dret de Supressió de les dades 
 
L'interessat tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan: 
 
- El tractament sigui il·lícit. 
- L'interessat hagi retirat el seu consentiment. 
- Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats. 
- L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament. 
- Les dades hagin de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable. 
 
L'interessat no tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari: 
 
- Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació. 
- Per complir una obligació jurídica del Responsable. 
- Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions. 
- Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica. 
 
Dret de Portabilitat de les dades 
 
Té dret al fet que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable  del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es base en: 
 
- El consentiment de l'interessat per a finalitats específiques. 
- L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat. 
 
El dret a la portabilitat de dades no s'aplicarà quan: 
 
- Sigui tècnicament impossible la transmissió.
- Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers. 
- El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent. 
 
Dret de Limitació del tractament
 
L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable  per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es base en:
 
- Màrqueting directe. 
- Elaboració de perfils. 
- Interès legítim del Responsable  o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen. 
- Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic. 
 
Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable  podrà seguir tractant-los sempre que l'interès legítim del Responsable  imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l'interessat en un procediment judicial que ho justifiqui. 
 
El Responsable  haurà d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, al moment de la primera comunicació.  
 
Dret d'oposició 
 
És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari. 
 
Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils 
 
L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:
 
- Rendiment professional. 
- Situació econòmica. 
- Salut. 
- Preferències o interessos personals. 
- Fiabilitat. 
- Comportament. 
- Ubicació o moviments de la persona. 
 
Quan l'elaboració de perfils es base únicament en un tractament automatitzat: 
 
- L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament. 
- L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant: 
 
- El consentiment explícit de l'interessat. 
- Un contracte entre el Responsable  i l'interessat. 
 
No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant: 
 
- El consentiment explícit de l'interessat. 
- Un contracte entre el Responsable  i l'interessat. 
- Un tractament fonamentat en la legislació vigent.
We use our own and third-party cookies to make our website work safely and personalize its content. Likewise, we use cookies to measure and obtain data on your navigation and to adjust advertising to your tastes and preferences. Press the "Accept all" button to confirm that you have read and accepted the information presented. To manage or disable these cookies, click on "Configuration". For more information see our cookies policy.
Modify cookies
Technical and functional Always active
This website uses its own Cookies to collect information in order to improve our services. If you continue browsing, you accept their installation. The user has the possibility of configuring his browser, being able, if he so wishes, to prevent them from being installed on his hard drive, although he must bear in mind that such action may cause difficulties in navigating the website.
Analytics and personalization
They allow the monitoring and analysis of the behavior of the users of this website. The information collected through this type of cookies is used to measure the activity of the web for the elaboration of user navigation profiles in order to introduce improvements based on the analysis of the usage data made by the users of the service. They allow us to save the user's preference information to improve the quality of our services and to offer a better experience through recommended products.
Marketing and advertising
These cookies are used to store information about the preferences and personal choices of the user through the continuous observation of their browsing habits. Thanks to them, we can know the browsing habits on the website and display advertising related to the user's browsing profile.